Browse Month: กันยายน 2016

JUSTPAY Franshise

JUSTPAY Franshise

 

 

 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

            บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ดี และ เบ็ดเสร็จ จึงได้พัฒนาระบบรับชำระแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการของทีโอทีและผู้ประกอบการรายอื่น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาให้บริการ ภายใต้ชื่อ “JUST PAY” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ณ ศูนย์บริการลูกค้า ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และในร้านพันธมิตรคู่ค้า
ระบบรับชำระ
– ง่าย สะดวก รวดเร็ว ในการชำระค่าบริการ
– โปรแกรมและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว
– พัฒนาโปรแกรมโดยเจ้าหน้าที่ ของ บมจ. ทีโอที

การรับชำระ – ตามใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ด หรือบันทึกข้อมูล (Keyin)
– ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือ ใบรับเงิน ได้ทันที

การโอนเงินและข้อมูล – ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่รับชำระ

จุดรับชำระ – ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทั่วประเทศ กว่า 400 แห่ง
– ร้านค้า

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

1)ประโยชน์ทางตรง
– ค่าตอบแทน 5 บาท ต่อรายการ เช่น หากรับชำระได้ 3,000 รายการ : เดือน ท่านจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน 15,000 บาท : เดือน

หมายเหตุ : โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 58 ทีโอทีจ่ายค่าตอบแทน การให้บริการ 7 บาทต่อรายการ เป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันเริ่มให้บริการ
– ได้สิทธิพิเศษในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการ บมจ.ทีโอที เช่น การรับแบบคำขอติดตั้งโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์บอร์ดแบรนด์ การจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ ฯลฯ โดยให้ค่าตอบแทนแยกตามผลิตภัณฑ์

2) สิทธิประโยชน์ทางอ้อม
– เพิ่มความหลากหลายของบริการภายในร้าน
– เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าจุดเดียวรับชำระแบบเบ็ดเสร็จ One stop service
– เพิ่มจำนวนการเข้า-ออกของลูกค้าในร้าน
– เพิ่มรายได้และโอกาสในการขายสินค้าอื่นๆในร้าน
– สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
– เพิ่มศักยภาพของพนักงาน
– เพิ่มมูลค่าทางพื้นที่
– เพิ่มความแข็งแกร่งเหนือคู่แข่งขัน

การเตรียมการของร้านค้า ดังนี้ :
– สถานที่
– การลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงิน ( 1 ชุดประกอบด้วย PC 1 เครื่อง + หัวอ่านบาร์โค้ด + เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และ Undo Card )
– เคาน์เตอร์รับชำระ
– บุคลากร
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 บาท / จุด
– ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 6,000 บาท/จุด ปีแรก เรียกเก็บ 3,000 บาท/จุด
– เงินค้ำประกัน : เงินสด หรือ หนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Garuntee) 50,000 บาท /จุด
โปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ.58 ทีโอทีเรียกเก็บเงินค้ำประกัน เป็นเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Garuntee) 30,000 บาท/จุด
– ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์หน้าร้าน เช่น ตู้ไฟ Just Pay, J-Flag เป็นต้น

 

print1print22

งานประกวดผลงานผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี2559

สำนักงานคณะกรรมการจิจัยแห่งชาติ (วช.)

จัด”งานประกวดผลงานผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี2559″ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตรจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดงาน

ทีโอที ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 2 ผลงาน คือ

  1. อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเตอร์เน็ต TOT xDSL TOOLS (ทวพ.)
  2. อุปกรณ์จ่ายไฟชุมสายโทรศัพท์ชนิดที่มีอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จภายใน (ตวพ.)

13 14 15 16

ทีโอทีคว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่น “รางวัลชมเชยระดับองค์กร” ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2558 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ภายใต้แนวคิด “Together For ALL,ALL For One พลังรัฐวิสาหกิจไทย สร้างสรรค์มิติใหม่ ก้าวไกลเป็ นหนึ่งเดียว” โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานและมอบรางวัล บมจ.ทีโอที ได้รับรางวัลชมเชยระดับองค์กร ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน : “อุปกรณ์ป้ องกันเสิร์จสําหรับระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ” ส่วนนวัตกรรมระบบตอนนอกและระบบป้ องกัน (ตวพ.) สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (วพ.)

9   1012

ทีโอที ไดรับรางวัล จากการนําผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมของ วพ.

“AC Line Surge Protector” เขารวมประกวดและจัดแสดงในเวที “The Taipei International Invention Show & Technomart”(INST 2015) ระหวางวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2558 ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน รางวัลที่ไดรับ 3 รางวัล….

1. รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal Award จาก Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest

2. รางวัลพิเศษ TIIIA AWARD FOR THE EXCELLENT INVENTION จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association

3. รางวัล SPECIAL AWARD จาก Taiwan Invention Association

9 8  76

 

นวัตกรรม ทีโอที “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้ อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools) สร้างชื่อคว้ารางวัล ระดับดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ของ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2559

ทีโอที โดย ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (ทวพ.) นําผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วม นําเสนอเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ โดยคณะกรรมการ บริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้มีมติอนุมัติรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงาน ประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2558 รางวัล ระดับดี เรื่อง “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools) ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ ทีโอที ซึ่งทีมงานวิจัยฯ ทีโอที จะเข้ารับรางวัลดังกล่าวในพิธีมอบรางวัลของ สภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ ที่จะ ถึงนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้นักประดิษฐ์คิดค้น นําผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ส่งผลงานเข้าขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์ คิดค้น ประจําปี 2559 ซึ่งมีหน่วยงานจากภาคราชการ และเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมรับรางวัลฯ

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (วพ.) โดยทีมงานวิจัยฯ จาก ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (ทวพ.) ได้นําผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools) เข้าร่วมนําเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติดังกล่าว ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ โดยทีมงานวิจัยและจัดทําเอกสารนําเสนอผลงาน จํานวน 12 คน ได้แก่

1. นายสุริยะ เจือจันทร์ ผจก.วพ. วพ.

2. นายสมัคร ชินศรี ผส.ทวพ. ทวพ.

3. นายวรวิทย์ รอดอนันต์ วศ.8 ทวพ

4. นายสํารวญ ช่วยสกุล วศ.8 ทวพ.

5. นายพิเชษฐ์ พานเที่ยง วศ.8 ทวพ.

6. นางเนตรชนก เสถียรหิรัญ วศ.7 ทวพ.

7. นายกิตติ พฤกษ์ธาดาชัย วศ.6 ทวพ.

8. นายอนันตพล ภูไทย วศ.6 ทวพ.

9. นายภิญโญ แสนดี ปช.5 ทวพ.

10. นายสรรเสริญ ขันทอง วศ. หบก.

11. นางสาวบุศรา นุชพินิจ นท.5 ทวพ.

12. นางจีรพัฒน์ สุขประเสริฐ พท.4 ทวพ.

ผลงาน “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools)

“อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools) เป็นเครื่องมือ ที่รองรับการติดตั้งและบํารุงรักษาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้ง VDSL ADSL และ Wi-Fi ภายในเครื่อง เดียวกัน พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Mobile Application) บนระบบปฏิบัติการ Android ทําให้ ช่างผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก เครื่องออกแบบตามความต้องการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน จึงใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นที่เพียงพอในการใช้งาน แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการใช้งาน เนื่องจากผลิตขึ้นใช้งานได้เอง จึงมีราคาต่ํา ทําให้ลดงบประมาณลง จัดหาได้เพียงพอ ส่งผลต่อการลดเวลาติดตั้งและบํารุงรักษา ส่งเสริมการ สร้างงานและอุตสาหกรรมภายในประเทศประหยัดเงินตราจากการจัดซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศ

ลักษณะการใช้งาน

– มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพียงพอต่อการติดตั้งและตรวจแก้บํารุงรักษาที่ใช้งานง่ายและสะดวก ซึ่งสามารถวัดค่าได้ทั้ง VDSL และ ADSL พร้อม Wireless Access Point ในตัว สําหรับการทดสอบและ เชื่อมโยงโครงข่าย ทําให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามไม่ต้องมีเครื่องมือวัดหลายประเภท

– รองรับการควบคุมและแสดงผลผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ (Mobile Application) บนระบบปฏิบัติการ Android ทําให้ช่างผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก และพัฒนาฟังก์ชั่นต่างๆ เพิ่มเติมได้ง่าย

– การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความสอดคล้องกับโครงข่ายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลา

– การบริการหลังการนําไปใช้งาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จัดทําขึ้นเอง จึงสามารถตอบสนองต่อการ พัฒนาปรับปรุงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของผู้ปฏิบัติงานที่นําไปใช้

การนําผลงานไปใช้ประโยชน์

TOT xDSL Tools เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาต่อยอดจากเครื่องมือ TOT ADSL Tester ที่จัดทํา นําไปใช้งานภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2549-2557 รวมจํานวน 3,279 เครื่อง โดยปี 2557-2558 จัดทํา TOT xDSL Tools นําไปใช้งานรวมจํานวน 238 เครื่อง และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดหาในปีงบประมาณ 2559 รวมจํานวน 630 เครื่อง

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจุบันได้จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์แล้ว พร้อมหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โปรแกรม TOT xDSL Tester และกําลังดําเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ โปรแกรม Application for TOT xDSL Tester บนระบบปฏิบัติการ Android

รายละเอียดผลงานติดต่อสอบถามได้ที่

          สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (วพ.) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

          เลขที่ 65 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

          โทรศัพท์ 0 2581 1470, 08 1459 9444 โทรสาร 0 2581 7755

           e-Mail : worrawro@tot.co.th

          ทั้งนี้ การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2559 จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในส่วนงานรัฐ และเอกชน ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์ คิดค้น ที่สามารถนํามาใช้งานจริงและใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในองค์กร ตลอดจนสามารถนํามาปรับปรุงและ พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ