ทีโอทีคว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่น “รางวัลชมเชยระดับองค์กร” ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2558 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ภายใต้แนวคิด “Together For ALL,ALL For One พลังรัฐวิสาหกิจไทย สร้างสรรค์มิติใหม่ ก้าวไกลเป็ นหนึ่งเดียว” โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานและมอบรางวัล บมจ.ทีโอที ได้รับรางวัลชมเชยระดับองค์กร ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน : “อุปกรณ์ป้ องกันเสิร์จสําหรับระบบไฟฟ้ ากระแสสลับ” ส่วนนวัตกรรมระบบตอนนอกและระบบป้ องกัน (ตวพ.) สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (วพ.)

9   1012

Facebook Comments

ใส่ความเห็น