งานประกวดผลงานผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี2559

สำนักงานคณะกรรมการจิจัยแห่งชาติ (วช.)

จัด”งานประกวดผลงานผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี2559″ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตรจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดงาน

ทีโอที ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 2 ผลงาน คือ

  1. อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเตอร์เน็ต TOT xDSL TOOLS (ทวพ.)
  2. อุปกรณ์จ่ายไฟชุมสายโทรศัพท์ชนิดที่มีอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จภายใน (ตวพ.)

13 14 15 16

Facebook Comments

ใส่ความเห็น