ข่าวสาร/กิจกรรม

แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 62

เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง บริษัทต้องให้พนักงานเข้ารับการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนพนักงานในแต่ละสถาประกอบการและจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยส่งแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมฯ ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อขอความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 30 วัน และรายงานผลการฝึกซ้อมฯต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมฯ กรณีที่นายจ้างไม่สามารถฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จำต้องให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิ์การและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

การอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน ผู้นำทางหนีไฟ จุดรวมพล หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้
ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง นายเทพธีระ เพชรรัตน์
ในแผนดังกล่าวควรก าหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้

1. หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟ
ออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
2. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
3. จุดรวมพล จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทำการ
การตรวจสอบนับจำนวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้าง
อยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *