ผลิตภัณฑ์

S10K P2 (สําหรับบุคคลทั่วไป)

  • ใชงานภายในอาคาร ที่พักอาศัย
  • ใชกับ Load ตอเนื่องสูงสุด 10A.
  • ปองกัน Surge ไดสูงสุด 10 KA
  • มี 2 เตารับ

ราคาขาย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)(ทุนอุปกรณ์+ค่าวิจัย+ค่าดำเนินการ+กำไร)
-ราคาขายภายใน TOT(กำไร = 0)     930 บ.
-ราคาขายภายนอกTOT                   1,260 บ.
-ราคาตลาด                                 1,450 บ.

หมายเหตุ เหมาะสําหรับการใชงานที่มีการเสียบเขา-ออก บอยๆ และอุปกรณที่ออนไหว ตอไฟกระโชก เชน เครื่องเสียง คอมพิวเตอร ทีวี เปนตน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *