ข่าวสาร/กิจกรรม

นวัตกรรม ทีโอที “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้ อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools) สร้างชื่อคว้ารางวัล ระดับดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ของ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2559

ทีโอที โดย ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (ทวพ.) นําผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วม นําเสนอเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ โดยคณะกรรมการ บริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้มีมติอนุมัติรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงาน ประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2558 รางวัล ระดับดี เรื่อง “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools) ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ ทีโอที ซึ่งทีมงานวิจัยฯ ทีโอที จะเข้ารับรางวัลดังกล่าวในพิธีมอบรางวัลของ สภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ ที่จะ ถึงนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้นักประดิษฐ์คิดค้น นําผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ส่งผลงานเข้าขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์ คิดค้น ประจําปี 2559 ซึ่งมีหน่วยงานจากภาคราชการ และเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมรับรางวัลฯ

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (วพ.) โดยทีมงานวิจัยฯ จาก ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม (ทวพ.) ได้นําผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools) เข้าร่วมนําเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติดังกล่าว ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ โดยทีมงานวิจัยและจัดทําเอกสารนําเสนอผลงาน จํานวน 12 คน ได้แก่

1. นายสุริยะ เจือจันทร์ ผจก.วพ. วพ.

2. นายสมัคร ชินศรี ผส.ทวพ. ทวพ.

3. นายวรวิทย์ รอดอนันต์ วศ.8 ทวพ

4. นายสํารวญ ช่วยสกุล วศ.8 ทวพ.

5. นายพิเชษฐ์ พานเที่ยง วศ.8 ทวพ.

6. นางเนตรชนก เสถียรหิรัญ วศ.7 ทวพ.

7. นายกิตติ พฤกษ์ธาดาชัย วศ.6 ทวพ.

8. นายอนันตพล ภูไทย วศ.6 ทวพ.

9. นายภิญโญ แสนดี ปช.5 ทวพ.

10. นายสรรเสริญ ขันทอง วศ. หบก.

11. นางสาวบุศรา นุชพินิจ นท.5 ทวพ.

12. นางจีรพัฒน์ สุขประเสริฐ พท.4 ทวพ.

ผลงาน “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools)

“อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools) เป็นเครื่องมือ ที่รองรับการติดตั้งและบํารุงรักษาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้ง VDSL ADSL และ Wi-Fi ภายในเครื่อง เดียวกัน พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Mobile Application) บนระบบปฏิบัติการ Android ทําให้ ช่างผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก เครื่องออกแบบตามความต้องการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน จึงใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นที่เพียงพอในการใช้งาน แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการใช้งาน เนื่องจากผลิตขึ้นใช้งานได้เอง จึงมีราคาต่ํา ทําให้ลดงบประมาณลง จัดหาได้เพียงพอ ส่งผลต่อการลดเวลาติดตั้งและบํารุงรักษา ส่งเสริมการ สร้างงานและอุตสาหกรรมภายในประเทศประหยัดเงินตราจากการจัดซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศ

ลักษณะการใช้งาน

– มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพียงพอต่อการติดตั้งและตรวจแก้บํารุงรักษาที่ใช้งานง่ายและสะดวก ซึ่งสามารถวัดค่าได้ทั้ง VDSL และ ADSL พร้อม Wireless Access Point ในตัว สําหรับการทดสอบและ เชื่อมโยงโครงข่าย ทําให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามไม่ต้องมีเครื่องมือวัดหลายประเภท

– รองรับการควบคุมและแสดงผลผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ (Mobile Application) บนระบบปฏิบัติการ Android ทําให้ช่างผู้ปฏิบัติงานสามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก และพัฒนาฟังก์ชั่นต่างๆ เพิ่มเติมได้ง่าย

– การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความสอดคล้องกับโครงข่ายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลา

– การบริการหลังการนําไปใช้งาน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่จัดทําขึ้นเอง จึงสามารถตอบสนองต่อการ พัฒนาปรับปรุงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของผู้ปฏิบัติงานที่นําไปใช้

การนําผลงานไปใช้ประโยชน์

TOT xDSL Tools เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาต่อยอดจากเครื่องมือ TOT ADSL Tester ที่จัดทํา นําไปใช้งานภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2549-2557 รวมจํานวน 3,279 เครื่อง โดยปี 2557-2558 จัดทํา TOT xDSL Tools นําไปใช้งานรวมจํานวน 238 เครื่อง และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดหาในปีงบประมาณ 2559 รวมจํานวน 630 เครื่อง

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจุบันได้จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์แล้ว พร้อมหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โปรแกรม TOT xDSL Tester และกําลังดําเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ โปรแกรม Application for TOT xDSL Tester บนระบบปฏิบัติการ Android

รายละเอียดผลงานติดต่อสอบถามได้ที่

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (วพ.) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 65 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0 2581 1470, 08 1459 9444 โทรสาร 0 2581 7755

e-Mail : [email protected]

ทั้งนี้ การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี 2559 จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในส่วนงานรัฐ และเอกชน ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์ คิดค้น ที่สามารถนํามาใช้งานจริงและใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในองค์กร ตลอดจนสามารถนํามาปรับปรุงและ พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *