ข่าวสาร/กิจกรรม

ทีโอที มอบโลประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแกองค์กร ประจำปี) 2560

เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ทีโอที ครบรอบ 63 ปี) ทีโอที ได้จัดพิธีมอบโล ประกาศเกียรติคุณ
แก่ ผู้กระทำความดีสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแกองค์กรประจำปี) 2560 ที่ ทีโอที สำนักงานใหญ่
แจ้งวัฒนะ โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง กจญ. เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ) 2560 ที่ผ่านมา
โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ผลงาน “แอพพลิเคชั่นในการบริการสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”
รางวัลเหรียญทอง ITEX Gold Medal ประเทศมาเลเซียและ รางวัล Special Prize จาก Association of
Polish Inventors and Rationalizers ประเทศโปแลนด์
มีผู้สร้างสรรค)ผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้
1. นายสุริยะ เจือจันทร์
2. นายวีระยุทธ ศิรามังคลานนท์
3. นางสาวธันญ์วริน สามัญเขตกรณ์
4. นางสาวทิพย์พินันท์ ทองธิราช
5. นายเชาวน์ ไชยคำ
6. นายขวัญชัย แย้มพุ่ม
7. นายพงศ์วรฐ ทรัพย์ศิริ
8. นางสาวกุสุมา สัตยามระ
9. นางสาวกัญญา หอสกุล
10. นายศิวพงษ์ สำมะณี

Untitled
2. ผลงาน “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก่อินเทอร์เน็ต (TOT xDSL Tools)”
รางวัลดีเด่น ระดับองค์กรประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี) 2559
มีผู้สร้างสรรค)ผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้
1. นายสมัคร ชินศรี
2. นายวรวิทย์ รอดอนันต์
3. นายสำรวญ ช่วยสกุล
4. นางเนตรชนก เสถียรหิรัญ
5. นางจิตนภา รอดอนันต์
6. นายกิตติ พฤกษ์ธาดาชัย
7. นายภิญโญ แสนดี
Untitled0
3. ผลงาน “ระบบชุมสายดิจิตอลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น”
(Digital Community for Thai Local government system)
รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จาก Korea Invention Promotion Association : KIPA)
มีผู้สร้างสรรค)ผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้
1. นายวีระยุทธ ศิรามังคลานนท์
2. นายชูศักดิ์ เอี่ยมใจดี
3. นายสุรัฐ เจียมเจริญ
4. นายขวัญชัย แย้มพุ่ม
5. นายพงศ์วรฐ ทรัพย์ศิริ
6. นายเชาวน์ ไชยคำ
7. นางสาวกุสุมา สัตยามระ
8. นางสาวทิพย์พินันท์ ทองธิราช
9. นางสาวกัญญา หอสกุล
10. นายศิวพงษ์ สำมะณี

Untitled00
4.  ผลงาน “เฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับน้ำ” (Flood Alarm Monitoring System)
รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จาก Kaohsiung International Invention and Design
Expo : KIDE) และ รางวัล Special Award จาก Malaysian Research & Innovation Society :
MYRIS
มีผู้สร้างสรรค)ผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้
1. นายไชยชะนะ ไนยทอง
2. นางกัลยา พึ่งความสุข
3. นางกนกพร สุทธสินวงศ์
4. นายสรรเสริญ ทรงเผ่า
5. นายแสงอุทัย ไพจิตร
6. นายประสิทธิ์ คงสำราญ
7. นายณัฐวุฒิ แสงสุวรรณ
8. นางเพชรริน เมณกูล

Untitled000

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *