เรื่องทั่วไป

รายชื่อผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก Proposal แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ฉบับลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๐

 รายชื่อผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก Proposal

แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น  ฉบับลงวันที่     มีนาคม  ๒๕๖๐

 

กลุ่ม

 

 

ผลงาน

 

ชื่อ – นามสกุล

 

สังกัด

 

รางวัล/เงินรางวัล

ด้าน Hardware
ริงลูปอัตโนมัติขนาดเล็ก

(Mini Automatic Ringloop @R2)

๑. นายกรกฎ                ตรีโรจน์พร

๒. นายอินทพันธ์            หงษ์ทอง

๓. นายบรรณทิตย์          เป้าวิชัย

๔. นายสามารถ             เชิดฉันท์

๕. นายสุภวิชญ์             นาชัยเพิ่ม

บบภ.๒.๒ (ยส.)

บบภ.๒.๒ (ยส.)

บบภ.๒.๒ (ยส.)

บบภ.๒.๒ (ยส.)

บบภ.๒.๒ (ยส.)

รางวัลระดับ ดีเยี่ยม

(๓๐,๐๐๐ บาท)

ตู้อินเตอร์เน็ตเคเบิลใยแก้วนำแสงขนาดเล็ก (Node Mini FTTX @R2) ๑. นายกรกฎ                ตรีโรจน์พร

๒. นายอินทพันธ์            หงษ์ทอง

๓. นายบรรณทิตย์          เป้าวิชัย

๔. นายสุภวิชญ์              นาชัยเพิ่ม

๕. นายกำจัด                 บุญตา

บบภ.๒.๒ (ยส.)

บบภ.๒.๒  (ยส.)

บบภ. ๒.๒ (ยส.)

บบภ. ๒.๒ (ยส.)

ซนฐ.

รางวัลระดับ ดีเยี่ยม

(๓๐,๐๐๐ บาท)

เพิ่มลูกค้าด้วยอุปกรณ์รวมแสง (Passive Mux Services) ๑. นายปถพี                 สังข์กระแสร์

๒. นายอนันต์                แพร่หลาย

สบบ.

สบบ.

รางวัลระดับ ดีมาก

(๒๐,๐๐๐ บาท)

อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเสียอุปกรณ์ระบบการกำลังโดยใช้โปรโตคอล SNMP

Reporting Power Alarm System Device by using SNMP protocol

๑. นายสมศักดิ์               มหาวิริโย

๒. นายกฤษณะ              จารี

๓. นายสุรวิช                 ปุณธนาลัย

๔. นายสุรัติ                   พัฒนา

๕. นายจิณณวัตร             มีชีพกิจ

ภ.๑

วทภ.๑

บบภ.๑.๒ (อย.)

วทภ.๑

วทภ.๑

รางวัลระดับ ดีมาก

(๒๐,๐๐๐ บาท)

ออสซิลโลสโคปแบบสัญญาณผสมชนิดพกพาด้วยราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi Pocket Mixed Signal Oscilloscope) ๑. นายมงคล                สมรอบรู้

๒. นายจิตต์ราเมศวร์       วิเศษศิริ

สสก.

ผญบ.

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

การเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันความหนาแน่นของทราฟฟิค

Broadband Internet

Link Protection and Share bandwidth Traffic Broadband Internet

๑. นายวินัย                   สมาน

๒. นายนพดล                ทองประดับ

๓. นายชัยยา                 จิตรพรหม

๔. นายเกียรติยศ             ชุมสุวรรณ

๕. น.ส.จุฑารัตน์              เลขะชัยวรกุล

รกภ.๔

รกภ.๔

รกภ.๔

รกภ.๔

รกภ.๔

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

 

 รายชื่อผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก Proposal

แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น  ฉบับลงวันที่     มีนาคม  ๒๕๖๐

 

กลุ่ม

 

 

ผลงาน

 

ชื่อ – นามสกุล

 

สังกัด

 

รางวัล/เงินรางวัล

ด้าน Software  
ระบบหุ่นยนต์ตอบคำถามเพื่อการแจ้งและแก้ไขเหตุเสีย

TOT Zero Tier (TZT ChatBot)

 

๑. นายยงยศ                แก้วพิทักษ์คุณ

๒. น.ส.กัญธิณี              กัจฉปคีรินทร์

ปบบ.

อพฒ.

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

ระบบวิเคราะห์และสรุปความรู้สึกของลูกค้าจากข้อความบน Social media

TOT Social Watch : The sentiment analysis and brand monitoring tool

๑. นายยงยศ                แก้วพิทักษ์คุณ

 

ปบบ.

 

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

แอพพลิเคชั่น ทีโอที สมาร์ท เซลล์ (TOT Smart Sale) ๑. นายสันติภาพ          เพิ่มมงคลทรัพย์

๒. นายพรพงศ์            อินแพง

๓. นางสาววรางรัตน์      เรืองศิลป์

๔. นายเสฏฐวุฒิ           แสงโชติ

พมซ.

พมซ.

พมซ.

พมซ.

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

ระบบบริหารหนี้ (Debt Tracking) ๑. นายธีระยุทธ            เที่ยงน้อย

๒. นายถนอมพงษ์         พลอยจั่น

๓. น.ส.ทิพย์รัตน์           กุลสืบ

๔. น.ส.กัญญา              เอื้อสกุลเกียรติ

๕. นายสุภวัตร             อัตถาวี

ชรศ.

ชรศ.

ชรศ.

ชรศ.

ชรศ

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

แจ้งแล้วจ่าย + จ่ายแล้วต่อ

(Payment Online Agent & Auto Provisioning)

๑. นายธีระยุทธ            เที่ยงน้อย

๒. นายชวาลวุฒิ           วรรณวงศ์สอน

๓. นายภาคินัย            พงศ์พิไลพฤติ

๔. นายรัฐนันทน์          นันทิยะกุล

๕. นางอาภัส               เดชธนสมบัติ

ชรศ.

ชรศ.

นบบ.

พมซ.

บพป.

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

ระบบสอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร (Civil-Info-2) ๑. นายชัยยศ              ปานภาค

๒. นายกฤษณะ           จงศิริ

๓. นายสุทธิเดช           ดีงาม

๔. นายธนาวัฒน์          รักษาทรัพย์

ลรศ.

ลรศ.

ลรศ.

ลรศ.

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

 

รายชื่อผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก Proposal

แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น  ฉบับลงวันที่     มีนาคม  ๒๕๖๐

 

กลุ่ม

 

 

ผลงาน

 

ชื่อ – นามสกุล

 

สังกัด

 

รางวัล/เงินรางวัล

ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการ การปลดและต่อใบแจ้งหนี้ที่ถูกระงับ สำหรับกระบวนการทดสอบหน้าบิล

An Automatic System for  Unsuppressing & Suppressing Invoices in the Billing Proforma Process (ABP)

๑. นายธัญญา               สัตยาอภิธาน

๒. นายพรชัย                ดาวเรือง

๓. นางสุดใจ                 กระจ่างเย่า

 

 จรศ.

จรศ.

จรศ.

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

ระบบให้บริการเว็บเซอร์วิสเพื่อการดึงข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ แบบอัตโนมัติ (A Billing Web Service Provider for Corporate Customers) ๑. นางสาวลลิตา          โต๊ะทอง

๒. นายธัญญา             สัตยาอภิธาน

 

จรศ.

จรศ.

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

ระบบยกระดับการให้บริการ

บรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ต

Broadband Internet Service

Quality Tracking System

๑. นายสมโภชน์            พิทักษ์ธรรม

๒. นายสถาพร              หลิ่วพงศ์สวัสดิ์

๓. นายเจษฎา               ดิษฐโสภา

๔. นายนันทวัฒน์           เพชรมณี

๕. นางกุลธิดา              จารุวรรณเสวี

บภ.๔.๒

อบภ.๔.๒

รกภ.๔

รกภ.๔

รกภ.๔

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

 รายชื่อผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก Proposal

แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น  ฉบับลงวันที่     มีนาคม  ๒๕๖๐

 

กลุ่ม

 

 

ผลงาน

 

ชื่อ – นามสกุล

 

สังกัด

 

รางวัล/เงินรางวัล

ด้านกระบวนการดำเนินการปฏิบัติงาน (Operational process)
กระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สำหรับระบบการให้บริการทีโอทีสมาร์ทบรอดแบรนด์ (Digital Transformation Process for TOT Smart Broadband Service) ๑. นางสาวอัจจิมา           ตันสกุล

๒. นายรัฐนันทน์             นันทิยะกุล

๓. นางสาวนุชจนีย์           อินทรัตน์

๔. นางนภารัตน์              สมบุญดี

๕. นางสมหฤทัย              คณาปราชญ์

สขล.

พมซ.

พมซ.

สขล.

ชรศ.

รางวัลระดับ ดีมาก

(๒๐,๐๐๐ บาท)

ระบบบริการเสียงตอบรับ

(Announcement System)

๑. นายวินัย                   สมาน

๒. นายโชติ                   มะโน

๓. นายพงศธร               นิคมรัตน์

๔. นายสุรสิทธิ์               ศรีอินทร์

๕. นายนันทวัฒน์            เพชรมณี

รกภ.๔

รกภ.๔

รกภ.๔

รกภ.๔

รกภ.๔

รางวัลระดับ ดีมาก

(๒๐,๐๐๐ บาท)

 

กระบวนการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคิวอัจฉริยะ

Service Excellence by Smart Queue Process

๑. นายสำรวญ                ช่วยสกุล

๒. นายภิญโญ                 แสนดี

๓. นายสุรชัย                  เลิศนิทัศน์

๔. นางจิรกมล                ผลศิริ

๕. นายนฤเดช                เรืองศรี

ผนฐ.

ผนฐ.

ผนฐ.

ผนฐ.

ผนฐ.

รางวัลระดับ ดีมาก

(๒๐,๐๐๐ บาท)

 

ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร

Asset Management System (AMS)

๑. นางจันทิมา               รัตโนดม

๒. นายสถาพร               ปิลไลย์

๓. นางสุพร                   ศิริทรัพย์

๔. นางสุภารัตน์              กิตติภูมิ

งชภ.๔

วทภ.๔

งชภ.๔

งชภ.๔

รางวัลระดับ ดี

(๑๐,๐๐๐ บาท)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *