ทีโอที ไดรับรางวัล จากการนําผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมของ วพ.

“AC Line Surge Protector” เขารวมประกวดและจัดแสดงในเวที “The Taipei International Invention Show & Technomart”(INST 2015) ระหวางวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2558 ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน รางวัลที่ไดรับ 3 รางวัล….

1. รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal Award จาก Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest

2. รางวัลพิเศษ TIIIA AWARD FOR THE EXCELLENT INVENTION จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association

3. รางวัล SPECIAL AWARD จาก Taiwan Invention Association

9 8  76

 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น