Elementor #133

ส่วนนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ (อวบ.2)

  • จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ อาทิเช่น เทคโนโลยีด้านดาวเทียม การสื่อสารระหว่างพื้นโลกและอวกาศ หรือ แฟลตฟอร์มในอวกาศอื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

  • ศึกษา วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ อาทิเช่น เทคโนโลยีด้านดาวเทียม การสื่อสารระหว่างพื้นโลกและอวกาศ หรือ แฟลตฟอร์ม ในอวกาศอื่นๆเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์และระบบที่มีคุณภาพและเหมาะสม

  • วิจัย พัฒนา และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ อาทิเช่น เทคโนโลยีด้านดาวเทียม การสื่อสารระหว่างพื้นโลก และอวกาศ หรือ แฟลตฟอร์มในอวกาศอื่นๆ เป็นต้น

  • ศึกษาปัญหาข้อบกพร่องหรือเหตุเสียของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ

  • ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

  • ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนงานทางเทคนิค

  • จัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ อาทิเช่น เทคโนโลยีด้านดาวเทียม พร้อมทั้งประสานงานกับ ส่วนส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง

  • จัดทำกระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามหน้าที่ส่วนงาน

  • ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย