ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (วบ.2)

 • จัดทาแผนงานหลัก และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนา การคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกรอบและแนวทาง การดำเนินงานของสำนักฯ
 • ติดตาม กำกับดูแล และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานภายใต้สังกัดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 • การส่งเสริมและสนับสนุนการคิดค้น วิจัย นวัตกรรม และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 • การศึกษาวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ระบบตอนนอกและระบบป้องกัน นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศ โดยนำเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีต้นทุนต่ำ นำมาใช้กับกิจการของบริษัทหรือจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก
 • การทดสอบ ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และความปลอดภัยทางไฟฟ้า
 • การซ่อมเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบอื่น ๆ รวมทั้งสอบเทียบเครื่องมือวัด ตามระบบมาตรวิทยาของการวัด
 • การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือข้อตกลงที่ทำไว้กับลูกค้า
 • ดำเนินการร่วมกับ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ และให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนงาน เพื่อนาไปปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
 • การสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานอื่น ๆ
 • การจัดทำฐานข้อมูลกลาง และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ข้อมูลด้านวิศวกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร เป็นต้น
 • การกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์/บริการ และติดตาม ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย