ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล (ผส.ผวบ.2)

 • จัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 • ศึกษา วิจัยผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสม
 • วิจัย พัฒนา และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารทางสายและไร้สาย
 • ศึกษาปัญหาข้อบกพร่องหรือเหตุเสียของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารทางสายและไร้สาย
 • ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและสนับสนุนงานทางเทคนิค
 • จัดทำข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งประสานงานกับ
 • ส่วนส่งเสริมนวัติกรรม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง
 • จัดทำกระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามหน้าที่ส่วนงาน
 • กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์/บริการ และติดตาม ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ศูนย์ภายใต้ส่วนงาน

ศูนย์นวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ทางสาย

ศูนย์นวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ไร้สาย

.

ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมเชิงพาณิชย์แบบครบ

ศูนย์นวัตกรรมโครงข่ายเพื่อการพัฒนา

ศูนย์ต่อยอดและประเมินผลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์