Social

375แฟนคลับชอบ

พันธมิตร


จำนวนผู้เข้าชมแล้ว

web counter html

ข่าวสารกิจกรรม

 กำหนดการนำเสนอผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี 2559–2560 วันที่ 22พฤศจิกายน2560 ณ ห้องประชุม4 ,5 , 6ชั้น 3  อาคาร  9  สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ผลงานด้าน Hardwareห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 9 วันพุธที่ 22พฤศจิกายน2560 ภาคเช้า กลุ่ม เวลา ชื่อผลงาน 1 09.00–09.50 น. เพิ่มลูกค้าด้วยอุปกรณ์รวมแสง(Passive Mux Services) 2 09.55–10.45 น. ออสซิลโลสโคปแบบสัญญาณผสมแบบพกพาด้วยราสเบอรี่พาย...

กำหนดการพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี 2560 วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 9 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กำหนดการพิธีเปิด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 9.30 น.              ลงทะเบียน เวลา 09.30 – 10.00...

 รายชื่อผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก Proposal แนบท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น  ฉบับลงวันที่     มีนาคม  ๒๕๖๐   กลุ่ม     ผลงาน   ชื่อ – นามสกุล   สังกัด   รางวัล/เงินรางวัล ด้าน Hardware ๑ ริงลูปอัตโนมัติขนาดเล็ก (Mini Automatic Ringloop @R2) ๑. นายกรกฎ                ตรีโรจน์พร ๒. นายอินทพันธ์            หงษ์ทอง ๓. นายบรรณทิตย์          เป้าวิชัย ๔. นายสามารถ            ...

(ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. (ใส่สูท) ถัดมา รศ.นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ) 25-26 ก.ย.60 สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้ส่งผลงานวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ 3 ผลงานดังนี้ -ระบบสารสนเทศทีโอทีกับโรงเรียนไอที (ผนฐ.) -ระบบชุมชนดิจิทัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ซนฐ.) -ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังลักตัดเคเบิลทีโอที (รนฐ.) ...

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)        บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ดี และ เบ็ดเสร็จ จึงได้พัฒนาระบบรับชำระแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการของทีโอทีและผู้ประกอบการรายอื่น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาให้บริการ ภายใต้ชื่อ “JUST PAY” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ณ ศูนย์บริการลูกค้า ของ บริษัท...

1.) ใช้แทนอุปกรณ์ Customer Edge Router (CE) 2.) สามารถตรวจสอบคุณภาพการใช้งานอินเตอร์ได้ตลอดเวลาแบบ SLA (Service Level Agreement) 3.) ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 4.) จัดทรายงานประจำเดือนหรือประจำวันด้วยความเป็นกลางเชื่อถือได้ หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า

ประกอบด้วย 1.) ชุดควบคุมกลาง 1 2.) ชุดเรียกคิว 4 3.) ชุดรับความคิดเห็น 4 4.) ลำโพงภายใน 1 5.) จอแสดงคิวรวม 1   1.) ส่วนควบคุมกลาง สามารถ รองรับการแสดงตัวเลข คิวได้ทั้ง 3 หลัก หรือ 4 หลัก 20 ช่องบริการ 2.) อุปกรณ์แสดงผลแบบ Dot...

เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล(Digital media) ที่สามารถบริหารจัดการโดยผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการบริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ TOT-Cloud หรือเชื่อมต่อผ่าน Digital Media โดยตรง การประชาสัมพันธ์โดยผ่านจอภาพ LCD สามารถประชาสัมพันธ์ในลักษณะ ตัวหนังสือ วีดีอี ข้อมูลภาพนิ่ง กราฟฟิก สามารถแบ่งพื้นที่จอโฆษณา (Media zone Layout)

1.) ระบบตู้รับชำระแบบ Kiosk 2.) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่อเชื่อมกับระบบ TOT E-service 3.) รับชำระได้โดยผ่านระบบบัตรเครดิต เป็นเบื้องต้น 4.) รับชำระโดยระบบเลขหมายหรือบาร์โค๊ด หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า