Social

456แฟนคลับชอบ

พันธมิตร


จำนวนผู้เข้าชมแล้ว

web counter html

ข่าวสารกิจกรรม

อิ่มบุญอุ่นใจสงกรานต์สถาบันนวัตกรรม ทีโอที         

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที (นฐ.) หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (ฐ.) สำนักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (ฐ.)  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัย/พัฒนา/ทดสอบ/สอบเทียบ และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่นำมาสู่การสร้างรายได้ขแงองค์กร ลดค่าใช้จาย ส่งเสริมการรักษาคุณภาพการให้บริการขแง ทีโอที รวมถึงสามารถนำไปสนับสนุนโครงการสำคัญต่างๆ ที่ ทีโอที ดำเนินงาน เช่น โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นต้น     นวัตกรรมด้านระบบตอนนอกและอุปกรณ์ป้องกัน ผลงานนวัตกรรม ลักษณะ/คุณสมบัติสำคัญ Outdoor Enclosure for...

               2-6 ก.พ.61 งานวันนักประดิษฐ์ 2561 ที่ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สถาบันนวัตกรรมทีโอที (นฐ.) ส่งผลงานเข้าร่วมแสดง 3 ผลงาน ..1) ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับน้ำ (รนฐ.) 2)...

        ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ปทุมธานี และเครือข่าย ร่วมกับสถาบันนวัตกรรม ทีโอที จัดงาน สานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ที่ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที...

ขอบคุณ สถาบันนวัตกรรมทีโอที ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการทั่วไป 24 พ.ย.60 รางวัลผลงานและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปี 2560 มีดังนี้ -Hardware ชนะเลิศ อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเสียระบบการกำลังโดยใช้โปรโตคอล SNMP รองชนะเลิศ เพิ่มลูกค้าด้วยอุปกรณ์รวมแสง ชมเชย 3 รางวัล ริงลูปอัตโนมัติขนาดเล็ก การเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันความหนาแน่นของทราฟฟิค ตู้อินเทอร์เน็ตเคเบิลใยแก้วนำแสงขนาดเล็ก และรางวัล Green ICT การเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันความหนาแน่นของทราฟฟิค -Software...

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)        บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ดี และ เบ็ดเสร็จ จึงได้พัฒนาระบบรับชำระแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการของทีโอทีและผู้ประกอบการรายอื่น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาให้บริการ ภายใต้ชื่อ “JUST PAY” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ณ ศูนย์บริการลูกค้า ของ บริษัท...

1.) ใช้แทนอุปกรณ์ Customer Edge Router (CE) 2.) สามารถตรวจสอบคุณภาพการใช้งานอินเตอร์ได้ตลอดเวลาแบบ SLA (Service Level Agreement) 3.) ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 4.) จัดทรายงานประจำเดือนหรือประจำวันด้วยความเป็นกลางเชื่อถือได้ หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า

ประกอบด้วย 1.) ชุดควบคุมกลาง 1 2.) ชุดเรียกคิว 4 3.) ชุดรับความคิดเห็น 4 4.) ลำโพงภายใน 1 5.) จอแสดงคิวรวม 1   1.) ส่วนควบคุมกลาง สามารถ รองรับการแสดงตัวเลข คิวได้ทั้ง 3 หลัก หรือ 4 หลัก 20 ช่องบริการ 2.) อุปกรณ์แสดงผลแบบ Dot...

เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล(Digital media) ที่สามารถบริหารจัดการโดยผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการบริการสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ TOT-Cloud หรือเชื่อมต่อผ่าน Digital Media โดยตรง การประชาสัมพันธ์โดยผ่านจอภาพ LCD สามารถประชาสัมพันธ์ในลักษณะ ตัวหนังสือ วีดีอี ข้อมูลภาพนิ่ง กราฟฟิก สามารถแบ่งพื้นที่จอโฆษณา (Media zone Layout)

1.) ระบบตู้รับชำระแบบ Kiosk 2.) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่อเชื่อมกับระบบ TOT E-service 3.) รับชำระได้โดยผ่านระบบบัตรเครดิต เป็นเบื้องต้น 4.) รับชำระโดยระบบเลขหมายหรือบาร์โค๊ด หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติได้ ตามความต้องการของลูกค้า